یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

ارزش ها

رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را سرلوحه فعالیتهایمان قرار داده ایم.
همواره خدماتی ارائه خواهیم کرد که فراتر از انتظارات مشتریان باشد.
خلاق بودن همراه با هوشیاری.
کار گروهی همراه با سخت کوشی.
عشق ورزیدن به کار.
احترام به حقوق مشتریان و رضایت‌مند‌ی ایشان.
افزایش آسایش، اطمینان و اعتماد مشتریان.