یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

دپارتمان شبکه
در دنیای امروز با توجه به رشد روز افزون فناوری اطلاعات و دخیل شدن این علم نوین در زندگی روزمره و کارهای اداری و از طرفی با کارکرد حذف روشهای سنتی در مدیریت اطلاعات، اهمیت حفظ و بهینه سازی بسترهای ارتباطی و شبکه های رایانه ای را بیش از پیش فزونی بخشیده است. در همین راستا دپارتمان شبکه با اتکا به نیروهای متخصص خود توانسته قدمهای بلندی را در این زمینه بر دارد.

 • راه اندازی مراکز داده

 • تامین و گارانتی کالا شبکه

 • مشاوره شبکه

 • سیستم های نظارتی

 • راهکارهای امنیتی

 • پشتیبانی و سرویس شبکه

 • انتقال صدا و تصویر

 • RFID

 • سیستم های حضور و غیاب

 • برق اضطراری

 • سانترال و مراکز مخابراتی