یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

لایسنس

شرکت داده گستر فرزانگان یکی از قطب های فروش نرم افزار اورجینال در کشور محسوب می شود. لازم به ذکر است در تامین برخی نرم افزار ها با لایسنس معتبر عملاً این شرکت بی رقیب بشمار می آید. کارشناسان این بخش به صورت تخصصی می توانند نیازهای شما را بررسی و تحلیل کرده و بهترین و مناسب ترین راهکار را جهت خرید نرم افزار با لایسنس و نحوه بکارگیری آن را در اختیار شما قرار دهند.