یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

3D آبجکت

بخش 3D آبجکت دپارتمان وب از محصولات شما عکاسی 360 درجه انجام می دهد و در واقع به بیننده اجازه می دهد یک تجربه تعاملی را با محصول شما داشته باشد و آزادانه با حرکت 360 درجه در هر محور عمودی، افقی و مورب، سوژه متحرک را با هر چرخشی ببیند. این نوع عکاسی به بیننده اجازه می‏دهد در یک محیط مجازی، نقطه موردنظر را از هر زاویه‏ای ” چپ، راست، پایین و بالا ” مشاهده کند. این عکس‏ها قابلیت بزرگ‏نمایی و کوچک‏نمایی نیز دارند.