یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

ارسال انبوه

چنانچه قصد ارسال پیامک به تعداد زیادی از مشترکین اپراتورهای تلفن همراه کشور را داشته باشید می توانید بدون خرید پنل پیامک نیز پیامک های خود را ارسال کنید. سفارش پیامک های انبوه تبلیغاتی به چند صورت قابل ارائه می باشد: ارسال بر حسب شهر و استان، ارسال به یک و یا چند پیش شماره خاص، ارسال به صنف یا صنوف خاص، ارسال به شماره های اعلامی شما، ارسال پیامک بر حسب کد پستی، ارسال پیامک منطقه ای