یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

RFID

سیستم RFID با استفاده از ارتباطات مبتنی بر فرکانسهای رادیویی امکان شناسایی خودکار، ردیابی و مدیریت اشیاء، انسان و حیوانات را فراهم میکند. عملکرد RFID وابسته به دو دستگاه تگ و کدخوان است که جهت برقراری ارتباط بین یکدیگر از امواج رادیویی استفاده میکنند. از فناوری RFID در بسیاری از ساختمان های اداری و به منظور کنترل تردد کارکنان در بخش های مجاز و غیرمجاز استفاده می شود. تعداد زیادی از فروشندگان کالا به منظور مراقبت الکترونیکی از محصولات خود در مقابل سرقت از این فناوری استفاده می کنند. برخی دیگر از کاربردهای فناوری RFID عبارتند از : کنترل موجودی، کنترل دستیابی، تحلیل آزمایشگاهی، کنترل تعداد دور، ثبت زمان و مکان تردد، شناسایی خودرو، امنیت ساختمان ها، ردیابی دارایی ها، کنترل ترافیک، سیستم های حمل و نقل و…