یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

پشتیبانی و سرویس

این بخش جزء مهمترین بخش های تعمیرات و ارائه سرویس های دوره ای تجهیزات در زمینه IT می باشد ؛ این بخش با استفاده از پرسنل آموزش دیده و مجرب خود توانسته است به یک مرکز فعال در داخل کشور تبدیل شود. با ارائه راه حل های مختلف ارائه خدمات پشتیبانی و سرویس با توجه به سیاستهای مشتری، از مسائل بسیار مهمی است که این شرکت با اتکا بر آن زمینه های موفقیت در برنامه های کوتاه مدت و طولانی مدت را برای مشتری فراهم می کند.