یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

کادر مدیریت
 • مهندس جواد دارا نشاطی
  مدیر دفتر تضمین کیفیت

 • مهندس بهنام نوری زاد
  مدیرعامل

 • مهندس حسن نوری زاد
  رئیس هیئت مدیره

 • مهندس بهزاد نوری زاد
  معاون تحقیق و توسعه

 • ندا انجامی
  معاون اداری و مالی

 • مهندس امیر علی پور
  معاون بازرگانی

 • مهندس مجید متذکر
  مدیر دفتر حراست

 • مهندس بهنام نوری زاد
  مدیر دیتا سنتر سبز

 • مهندس حجت یوسفی
  معاون طراحی و تولید

 • مهندس سجاد قربان نژاد
  مدیر واحد امور شرکتهای زیر مجموعه

 • مهندس علی قربانزاده
  مدیر دفتر روابط عمومی و امور بین الملل

 • علیرضا پاشایی
  مدیر دفتر حقوقی

 • حسین تقوی
  مشاور حسابداری

 • مهندس پرویز محمد علیلو
  مشاور مهندسی صنایع

 • مهندس حامد جوادزاده
  مدیر واحد شعب و نمایندگان

 • مهندس حسام سید اشرف
  مدیر واحد فروش

 • مهندس مهدی قاسم پور
  مشاور مهندسی کامپیوتر

 • مهندس پرویز محمد علیلو
  مشاور گرافیک

 • مهندس رضا عباسیان
  مدیر دپارتمان نرم افزار

 • مهندس امیر نقی زاده
  مدیر دپارتمان سخت افزار

 • مهندس مهران طالبی
  مدیر واحد خدمات پس از فروش

 • مهندس محمد قلی زاده
  مدیر دپارتمان مالتی مدیا

 • مهندس مازیار نصرتی
  مدیر دپارتمان وب

 • مهندس احمد جباری
  مدیر دپارتمان شبکه

 • مهندس حامد جوادزاده
  مدیر دپارتمان پیامک