یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

پشتیبانی مشتریان

واحد پشتیبانی یکی از مهمترین بخش های شرکت است. رضایت مندی مشتریان ما تا حد زیادی به این واحد وابسته است . جریان کار بخش پشتیبانی در قالب طرح های نظر سنجی سطح رضایت مشتریان داده گستر فرزانگان به طور مستمر پیگیری میشود. خدمات پشتیبانی ما از طریق تلفن ، پیامک ، ایمیل ، فکس و سیستم تیکتینگ ارائه می شود .
مدیریت شرکت با اختصاص شماره ای اختصاصی پیامک ، شخصاً موارد ارسالی توسط مشترکین در ارتباط با نحوه ارائه خدمات پشتیبانی را رصد می کند.

شماره پیامک ناظر بر خدمات پشتیبانی : 50005000172017