یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

همکاران و شرکای تجاری
 • آنیکال

 • استودیو آفتاب

 • گروه توسعه سرمایه گذاری راهکار

 • فرا کار نوین

 • نگین سازان پایتخت

 • گروه فنی و مهندسی تیک سو

 • ایده نگار

 • اسپوتا

 • شرکت خدمات بیمه ای خورشید

 • پونه

 • مانیفا

 • گلدن سرورز

 • راهنمای دلفی

 • زیزیگو

 • زرین اس ام اس