یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

منشور اخلاقی

هر کس به اندازه ای ذره ای کار خوب بکند آن را می بیند. و هر کس به اندازه ذره ای کار بد بکند آن را می بیند.
( سوره زلزال آیه ۷ و ۸ )


اگر کسی به دیگران خدمت کند، همانند شخصی است که عمری خدا را بندگی نماید.
( پیامبر اکرم (ص) )


خدمات ما موجب رضایت و موفقیت مشتریان می شود و روابط بین ما و مشتریان را تقویت می نماید.
کلید رمز موفقیت در رضایت مشتریان است، ما در کلیه مراحل ارائه خدمت به این ویژگی پایبندیم.
در هر شرایطی به اصول اخلاقی و صفات معنوی پایبندیم.
موفقیت مادی همواره برای ما مورد توجه است ولی ما آن را وسیله ای برای تامین هدفی بزرگتر که ارائه خدمات مناسب با کیفیت بالا می باشد، می دانیم.
رعایت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را رمز بقاء تلقی می کنیم.
فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل مشتری، از بسترهای تعالی ما بوده و همواره در صدد افزایش آن هستیم.
رعایت نظم و آراستگی، وقت شناسی، تواضع، فروتنی و مسئولیت پذیری را سرلوحه تمام امور خویش قرار می دهیم.
از نظرات و پیشنهادات سازنده همواره استقبال می کنیم.
همکاران شرکت را ارزشمندترین سرمایه برای خدمت به مشتریان دانسته، به اثر گذاری رفتارشان در مراجعین محترم، ایمان کامل داریم.