یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

نمایندگان

برای درخواست نمایندگی شرکت داده گستر فرزانگان می بایست رزومه کاری خود را به همراه توضیحات در مورد امکانات سخت افزاری ، نرم افزاری ، نیروی کاری ، دفتر کار خود به آدرس ایمیل info@dgf.co.ir ارسال فرمایید. همکاران ما در واحد شعب و نمایندگان بزودی با شما ارتباط برقرار خواهند کرد.