یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

دفتر مرکزیآدرس :

ارومیه ، خیابان عطایی ، کوی دلگشا ، مجتمع دلگشا ، طبقه 5 ، واحد 29

تلفن :

24 25 24 32 - 044

ایمیل :

فروش : sale@dgf.co.ir
پشتیبانی : support@dgf.co.ir
روابط عمومی : info@dgf.co.ir
مدیریت : manager@dgf.co.ir

پیامک :

850 127 5000 5000