یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

دپارتمان پیامک
این دپارتمان با هدف ارائه خدمات مبتنی بر پیامک، با همکاری دپارتمان نرم افزار و وب شرکت دارای یکی از قدرتمندترین سامانه های بینظیر پیامک می باشد، که علاوه بر امکان ارسال و دریافت با استفاده از تمامی اپراتورها، خدمات ارزش افزوده ی فوق العاده ای را فراهم کرده است.

  • ارسال انبوه

  • خط اختصاصی

  • پنل پیامک

  • پنل نمایندگی پیامک

  • سرویس ویژه برنامه نویسان