یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

دپارتمان سخت افزار
این دپارتمان شامل 5 بخش : مشاوره، تأمین و گارانتی کالا، پشتیبانی و سرویس، ماشین های اداری، تلویزیون های شهری می باشد ؛ این دپارتمان فارغ از هرگونه تقید به برندی خاص و با تکیه بر نیازهای مشتریان و ایجاد سبد کالایی گسترده توانسته است پاسخگویی خوب و مناسبی را به درخواست مشتریان خود ارائه دهد .

  • پشتیبانی و سرویس

  • تامین و گارانتی کالا سخت افزار

  • مشاوره سخت افزار

  • تلویزیون های شهری

  • ماشین های اداری