یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

تلویزیون های شهری

این شرکت دارای یکی از فعالترین بخشها در زمینه اسکوربورد (تابلوهای ثبت امتیاز ورزشی)، تابلو های پیام نما (تابلوهای روان) و تلویزیون های غول پیکر شهری به شمار می رود . کیفیت، قیمت مناسب و تحویل به موقع کالا ؛ ارائه خدمات پس از فروش متفاوت مولفه هائی است که مشتریان وفادار و کاربران رضایتمندی را برای ما فراهم آورده، اما آنچه داده گستر فرزانگان به آن اهتمام دارد ارائه محصولاتی در زمینه تلویزیون شهری است که هر ایرانی در مواجهه با آن احساس شگفتی و شعف نموده و به آن افتخار کند.