یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

گیگا پن

یک تصویر یک گیگاپیکسلی، تصویری متشکل از یک میلیارد پیکسل می باشد. این تصویر 1000 برابر بزرگتر از تصویری است که با یک دوربین یک مگاپیکسلی گرفته می شود. این تصاویر با استفاده از ربات های تمام اتوماتیک و با صرف ساعت ها وقت، گرفته شده و با استفاده از نرم افزار های تخصصی به همدیگر چسبیده می شوند و یک تصویر بسیار بزرگ تشکیل می دهند. حجم این تصاویر بر روی سیستم کامپیوتری گاهی تا 100 گیگابایت نیز می رسد. سپس این تصاویر با استفاده از نرم افزار های خاص به صورت تور مجازی طراحی شده و قابل مشاهده بر روی وب سایت یا سی دی می باشند. بخش گیگاپن شرکت داده گستر فرزانگان مجهز به تجهیزات تخصصی جهت تولید تصاویر گیگاپیکسلی می باشد.