یک فنجان آرامش با یک تصمیم دقیقبا حسـی خوب، و مطـمئن از امروز، آیـنده را ورق خـواهید زد. آیـنده با ما بسیار روشـن است. بـرای راه اندازی شـعبه داده گستر فرزانگان در محـل کار خود همـین امروز اقـدام نمائید.

پشتیبانی نرم افزار

مشتری داده گستر فرزانگان در هنگام مواجهه با یک مشکل و حتی در صورتی که درخواست خاصی داشته باشد می‌تواند از طریق یکی از درگاه‌های ارتباطی مانند ایمیل، تلفن، فکس، پورتال مشتریان و نامه، مورد خود را به بخش پشتیبانی گزارش نماید. کارشناسان بخش پشتیبانی مورد مطرح شده را بررسی کرده و با توجه به نوع آن راه‌کار مناسب ارائه می‌کند و آن از طریق یکی از درگاه های ارتباطی به اطلاع مشتری می‌رسد. در صورتی که مشتری درخواست نماید این بخش آمادگی دارد تا یک نیروی مقیم را در محل کار مشتری مستقر نماید تا مشتری با خیالی آسوده فاصله اش را با شرکت داده گستر فرزانگان به چند متر تقلیل دهد.